Bemutatkozás

A gazdálkodó szervezet múltja és jelene:

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 1991. december 30-án kezdte meg tevékenységét, akkor még KÖZSZOLG Kft. néven. a valamikori Pápai Városgazdálkodási Vállalat megszűnését követően. Alapításának célja a pápai települési szilárd hulladékkezelési feladatok közszolgáltatóként történő ellátása volt. A Kft. megalakulásakor Pápa Város Önkormányzatának többségi tulajdonában álló gazdálkodó volt, mely tulajdoni szerkezet napjainkra sem változott meg. Az önkormányzat részesedése a gazdálkodóban megközelítőleg 97 %, a fennmaradó nagyságrendileg 3 %-ot egy gazdasági társaság birtokolja kisebbségi tulajdonosként.

Megalakulását követően a Kft. Pápán, illetve két környező településen Bakonykoppányon és Bakonyszűcsön települési szilárd hulladékkezelői közszolgáltatóvá vált, illetve 1999-ben tevékenységi köre a kéményseprő-ipari szolgáltatással egészült ki, mely tevékenységet a Kft. egy önálló részlege látja el 48 környező település tekintetében. A kéményseprés-ipari közszolgáltatás az érintett településeken található használatban lévő és tartalék kéménynek minősített kémények évenkénti rendszeres felülvizsgálatára és szükségszerű tisztítására terjed ki, továbbá a szolgáltatási területen a Kft. látja el az építési engedélyezési eljáráshoz benyújtott tervek szakmai felülvizsgálatát és az elkészült ingatlanok égéstermék elvezetőinek használatba vétel előtti ellenőrzését.

A KÖZSZOLG Kft. tevékenységével összefüggésben 2009. július 15-ig üzemeltette a Pápa, Téglagyári úti hulladéklerakót, mely elavultsága miatt – több az észak - balatoni nagytérségben található hulladéklerakóval együtt – bezárásra került, napjainkban a rekultiváció megindulását várja.

A KÖZSZOLG Kft. jelenleg az Észak – Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagjaként és az ÉBH Észak – Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. résztulajdonosaként szerepet vállal az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által Európai Uniós támogatásból megvalósított nagytérségi hulladékkezelési rendszer üzemeltetésében a közszolgáltatási területe vonatkozásában.

A szolgáltató a nagytérségi hulladékkezelési rendszer keretében elkészült pápai hulladékkezelő létesítmény (átrakóállomás és válogatómű) 2012. június 2-i átvételét követően annak üzemeltetőjeként a szolgáltatási területén található ingatlanokról történő vegyesen gyűjtött hulladék gyűjtéséért, illetve az átrakóállomáson való átrakásáért és a királyszentistváni központi hulladékkezelő telepre történő elszállításáért felel. Feladata továbbá a régi és az új – szintén a nagytérségi projekt keretében megvalósult – szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése, a szigetekről bekerülő hulladékok válogatása, bálázása és értékesítése.

Az ügyfelekkel szembeni minőségi szolgáltatás és a környezetvédelem iránti elhivatottsága erősítéseként a Kft. új menedzsmentje 2012. év második felében minőség és környezetirányítási rendszert vezetett be, majd a bevezetett rendszert sikerrel tanúsítatta, ezáltal jogot szerezve az ISO 9001 és ISO 14001 megjelölések használatára.

 

A KÖZSZOLG Kft.-nél 2013. évben végbement változások:

2013. év nyarán a Szabó Dezső utcai telephelyen megnyitott a pápai gyűjtőkörzethez tartozó hulladékudvar.

A jogszabályi elvárásoknak megfelelően a KÖZSZOLG Kft. megszerezte a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási engedélyt és az OHÜ minősítést.

2013. évben a jogszabályi elvárásoknak megfelelően végrejatásra került a rezsidíjak csökkentése.

Sikerrel zárult az ISO 9001 és ISO 14001 éves felülvizsgáló audit.

2013. év végén a KÖZSZOLG Kft. tevékenysége szűkült, melynek eredményeként a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység megszűnt és a tevékenység átkerült a "VKSZ" Zrt.-hez.

 

Jövőre vonatkozó terveink:

A Kft. vezetése elkötelezett abban, hogy a jövő kihívásainak maximálisan megfeleljen és ennek szellemében fejlessze és szélesítse a gazdálkodó közszolgáltatás ellátásával összefüggő tevékenységi köreit.

Fejleszteni kívánjuk közszolgáltatáshoz kötődő ügyfélszolgálatainkat, eszközparkunkat és az új szelektív hulladékgyűjtési rendszert is annak érdekében, hogy szolgáltatásunk a lakosok minél nagyobb megelégedettségének örvendhessen.